PRIVACYVERKLARING inzake de website van Active Web Community Services B.V.

Dit is de privacyverklaring van Active Web Community Services B.V.(hierna te noemen AWCS), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32125806, inzake de websites ilinqu.nl, ilinqu.com en haar sub domeinen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door AWCS. door middel van het communicatie en interactieplatform ILINQU en de verwerkingen via onze websites ilinqu.nl en ilinqu.com en haar sub domeinen en de ILINQU app (te downloaden via Android in de Play Store, IOS in de App Store) alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.
AWCS respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de AWCS. U dient zich ervan bewust te zijn dat AWCS niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Aard en doeleinden van de verwerking

Wanneer u zich rechtstreeks aanmeldt voor de diensten van ILINQU of de diensten gaat gebruiken via één van onze opdrachtgevers, wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van AWCS en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door AWCS worden gebruikt om u te informeren over AWCS-producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van AWCS-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door AWCS. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en AWCS of haar opdrachtgever waarvan u de dienst .

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

Cookies

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone of ander apparaat. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar awcs gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan awcs ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd.

De websites ilinqu.nl en ilinqu.com en haar sub domeinen gaan zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De website ilinqu.nl, ilinqu.com en haar sub domeinen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke.

Beveiliging van uw gegevens

SalesFeed beschouwt een adequate beveiliging van uw gegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Bewaartermijn

AWCS bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Inzage en correctie

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht op inzage in de gegevens die AWCS van u verwerkt (door het invullen van een formulier) en eventueel correctie daarvan. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, of vragen hebt over de wijze waarop AWCS uw gegevens verwerkt, kunt u contact opnemen via info@ilinqu.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van AWCS. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Active Web Community Services B.V. | ‘s Gravelandseweg 67 | 1217 EJ | Hilversum | 035 – 625 44 50 | info@ilinqu.com | www.ilinqu.com |